Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH)

Let op! De informatie die wij voor u, hieronder hebben uiteen gezet, hebben wij gedaan om u extra service te verlenen. Er is op dit moment slechts 1 geldverstrekker en 1 tussenpersoon die een dergelijke financiering voor u kan regelen. Daarom verwijzen wij u voor aanvullende informatie betreffende de AMH-regeling naar Nationaalspaarfonds.nl

Uiteraard kunt u wel bij ons terecht voor alle overige financieringen en hypotheken.

De Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH) is ontwikkeld om nieuwbouw koopwoningen in de marktsector binnen bereik te brengen van huishoudens met een inkomen tussen EUR 20.420,- en EUR 40.840,-. De AMH onderscheidt zich van bestaande hypotheken doordat de gemeente Amsterdam binnen het totaalbedrag van de hypotheek een aflossingsvrij en (nagenoeg) renteloos leningdeel beschikbaar stelt. Hierdoor is het mogelijk om een woning te kopen waarvoor een hogere hypotheek nodig is dan welke een huishouden volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) zou kunnen krijgen. De NHG stelt hiervoor echter als voorwaarde dat u niet meer leent, dus niet een hogere hypotheeklast aangaat, dan u met uw (gezins-)inkomen kunt betalen. De NHG hanteert daarvoor normen, volgens welke aan een bepaald bruto-inkomen, bij een gegeven rente, een maximaal te lenen hypotheekbedrag wordt gekoppeld.

Hoe werkt de AMH-regeling?

In het voorbeeld biedt de AMH een oplossing. Bij een AMH krijgt u namelijk een aflossingsvrije en renteloze lening ter waarde van het verschil tussen de hypotheek die u nodig heeft om een bepaalde woning te kunnen kopen en het bedrag dat u volgens de normen van de NHG op grond van uw inkomen verantwoord kunt lenen.

In het voorbeeld bedraagt de benodigde hypotheek EUR 159.277,- en is het maximale leningsbedrag bij uw inkomen EUR 127.058,-. Het verschil bedraagt dan EUR 32.219,-.

Voor dit bedrag krijgt u een aflossingsvrije renteloze lening, waardoor u de woning toch kunt kopen zonder dat uw hypotheeklasten onverantwoord hoog worden. Immers over deze aflossingsvrije renteloze lening betaalt u (nagenoeg) géén rente en géén aflossing. U betaalt alleen rente en aflossing over het hypotheekdeel ter grootte van EUR 127.058,-. Uw woonlasten blijven dus betaalbaar.

Toetsing inkomen

Bij de AMH wordt uw (gezins-)inkomen om de 3 jaar getoetst. Er wordt dan gekeken of uw inkomen is gestegen, zodat u volgens de NHG-normen een hogere hypotheeklast zou kunnen betalen. Indien dat zo is, wordt een gedeelte van uw aflossingsvrije renteloze lening omgezet in een derde leningdeel waarover u wel rente (géén aflossing) betaalt.

Uw hypotheek bestaat op dat moment uit 3 leningsdelen:

deel A: waarover u de normale rente en aflossing verschuldigd bent

deel B: waarover u (nagenoeg) geen rente (0,5%) en geen aflossing verschuldigd bent

deel C: waarover u wel rente, maar geen aflossing verschuldigd bent

De drie hypotheekdelen tezamen vormen één hypotheek en staan op één hypotheekakte, waarbij borgstelling door de NHG een vereiste is. De leningsvorm van deel A is geheel vrij, met uitzondering van de beleggingshypotheek.

De hypotheek dient in ten hoogste 30 jaar voor minstens 50% te worden afgelost. De rentevastheidsperiode bedraagt minimaal 5 jaar en maximaal 15 jaar.

De aflossingsvrije renteloze lening bedraagt maximaal EUR 68.000,- Aflossing van de lening geschiedt uiteindelijk wel, maar pas bij de verkoop van de woning (uit de opbrengsten daarvan) of na het verstrijken van de looptijd van de hypotheek.

De koopsom v.o.n. van de woning ligt niet beneden EUR 117.890,= en bedraagt niet meer dan EUR 185.185,=.>

Het totale hypotheekbedrag is niet hoger dan EUR 200.000,=. Dit is de grens tot welke de NHG-garantie verstrekt.

Wie komt in aanmerking voor een AMH-woning?

In de verordening "Amsterdamse Middensegment Hypotheek" zijn een aantal voorwaarden en bepalingen vastgelegd omtrent het verstrekken van geldelijk steun in verband met een AMH-woning. Deze AMH-verordening ligt ter inzage bij het Wooninformatiecentrum van de Stedelijke Woningdienst Amsterdam. De belangrijkste voorwaarden uit deze verordening zijn:

- Een leeftijd van tenminste 18 jaar

- Niet eerder een middels een AMH gefinancierde woning gekocht

- Binding aan Amsterdam. Deze kan bestaan uit: - economische binding aan het gebied Amsterdam (werken of studeren in Amsterdam) - of maatschappelijke binding (twee jaar wonen in Amsterdam)

- De Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning

- Een bruto gezinsinkomen (toetsinkomen) tussen EUR 20.420,- en EUR 40.840,-*

- De maximale vermogensgrenzen bedragen tot 1 juli 2005:

voor éénpersoonshuishoudens - 20.200,-
voor meerpersoonshuishoudens - 37.600,-
voor éénpersoons ouderenhuishoudens - 34.725,-
voor meerpersoons ouderenhuishoudens - 48.050,-

- Koopsom v.o.n. van maximaal EUR 185.185,->

- Maximale hypotheekbedrag EUR 200.000,-

- Hypotheek onder borgstelling van Nationale Hypotheek Garantie

( jaarlijks kan aanpassing van genoemde bedragen plaatsvinden.)

Bij de verdeling van de AMH-woningen krijgen een aantal bijzondere categorieën voorrang, namelijk Amsterdams uitvoerend overheidspersoneel in de sector veiligheid, waarin begrepen politie en brandweer, in de sector onderwijs en in de sector zorg. Het gaat hierbij om maximaal 50% van het aantal AMH-woningen. Naast het (gezins-)inkomen van de aanvrager wordt bij de berekening van de renteloze aflossingsvrije lening ook rekening gehouden met het vermogen van de aanvrager en eventuele partner. Naast de aanvrager dient ook de partner van de aanvrager, zijnde de echtgeno(o)t(e) of de al dan niet als zodanig geregistreerde partner, als verkrijger van de nieuwbouwwoning in de koopakte en in de akte van transport en bovendien als (mede)schuldenaar in de hypotheekakte te worden vermeld. Bij het verdelen van (AMH-)woningen kunnen voorrangsregels in de toewijzing gelden.


Waar worden woningen met een AMH gebouwd?

In de jaren tot en met 2006, worden jaarlijks 500 woningen met een AMH-regeling gebouwd.
Dat zullen royale nieuwbouwwoningen zijn met een gemiddelde oppervlakte tussen de 80 en 120 m2. Burgemeester en Wethouders bepalen jaarlijks op welke nieuwbouwlocaties AMH-woningen gebouwd zullen gaan worden. Per project zal vervolgens worden vastgesteld hoeveel woningen zullen worden gereserveerd om verkocht te worden met een AMH. De nieuwbouwlocaties zullen zoveel mogelijk verspreid liggen over de stad en zullen worden opgenomen in het koopwoningenoverzicht dat door het Wooninformatiecentrum van de Stedelijke Woningdienst wordt uitgegeven.


Download:

Aanmeldingsformulier (pdf 45 kB) voor een woning gefinancierd met een Amsterdamse Middensegment Hypotheek.

Download het informatieblad met informatie en voorbeelden van de opbouw van AMH-hypotheken.Gerelateerde pagina's:
> Meer over de Woonboot hypotheek
> Meer over de Jachthypotheek
> Meer over de Recreatiewoning hypotheek
> Meer over de Koopsubsidie
> Meer over de Amsterdamse Middensegment Hypotheek (AMH)
> Meer over de Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE)
> Meer over de Koophuur
> Meer over de BKR hypotheek


sluiten