Nationale Hypotheek Garantie (juli) 2013 (NHG)

Verantwoord en Veilig lenen voor uw eigen woning

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)Nationale Hypotheek Garantie (voorheen: gemeentegarantie) is een instrument ter bevordering van het eigen woningbezit in Nederland. Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is het lenen voor uw eigen woning goedkoop, verantwoord en veilig.

NHG is een garantie van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), op basis waarvan de geldverstrekker zeker weet dat de lening wordt terugbetaald. Daarom is de geldverstrekker bereid u zonder inbreng van eigen geld een volledige lening voor de aankoop van uw woning te verstrekken.

U krijgt een korting op de hypotheekrente die kan oplopen tot 0,8%.
Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een goedkope lening.

De NHG is niet slechts bedoelt voor kopers. Deze kan ook worden gebruikt voor het oversluiten van de hypotheek.

Nationale Hypotheek Garantie is alleen mogelijk indien u voldoet aan de inkomensnormen die zijn opgesteld in samenwerking met het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD). Dan weet u zeker dat u na aftrek van de woonlasten, bij een normaal uitgavenpatroon, altijd genoeg geld over houdt voor andere belangrijke uitgaven. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een verantwoorde lening.

Komt u onverhoopt toch in de betalingsproblemen en moet uw woning verkocht worden dan kan de opbrengst van uw woning lager zijn dan de uitstaande hypotheek. In dat geval betaalt het WEW de restschuld aan de geldverstrekker. Het WEW heeft dan een vordering op u ter grootte van het uitbetaalde bedrag. Dit bedrag kan geheel op u worden verhaald. Een belangrijk voordeel is dat het WEW deze restschuld onder bepaalde voorwaarden kan kwijtschelden. Het WEW zal dit doen als het naar haar oordeel aannemelijk is dat u geen schuld heeft aan de gedwongen verkoop en u zich heeft ingespannen de restantschuld zoveel mogelijk te beperken. Daarom is een lening met Nationale Hypotheek Garantie een veilige lening.

NHG is mogelijk voor leningen ten behoeve van de aankoop van uw woning. Voorwaarde is dat de totale lening inclusief alle bijkomende kosten, zoals notariskosten, afsluitprovisie, eventuele verbouwingskosten en overige kosten - niet meer bedraagt dan (juli 2013) EUR 290.000,- . U kunt dus het totale aankoopbedrag financieren, inclusief de bijkomende kosten.

Let op!

Bij aankoop van een reeds bestaande woning mag de hypotheekverstrekking niet meer bedragen dan 105% van marktwaarde van de woning. Indien sprake is van kwaliteitsverbetering, i.v.m. een verbouwing, dan wordt er uitgegaan van 105% van de marktwaarde na verbouwing.

Daarnaast is NHG mogelijk voor financieringen van kwaliteitsverbetering in het geval van achterstallig onderhoud aan de woning of bij woningverbetering in het geval van verbouwing en/of isoleren van de eigen woning.

De Nationale Hypotheek Garantie kan tegelijk met de hypothecaire lening worden aangevraagd bij uw
geldverstrekker. De geldverstrekker beoordeelt of u in aanmerking komt voor de Nationale Hypotheek Garantie. Voor de garantie moet u een éénmalige premie betalen. Deze premie/borgtochtprovisie is per 1 juli 2013 verhoogd van 0,70% naar 0,85% van het hypotheekbedrag. Deze premie kan worden meegefinancierd en is fiscaal aftrekbaar.

 

De maximale verstrekking / kostengrens met NHG op het onderpand is:

Bestaande bouw:

De kosten voor het verkrijgen in eigendom bestaan uit:
a. het laagste bedrag van:
- de koopsom kosten koper (exclusief roerende zaken), of
- 97% van de koopsom vrij op naam indien de koopsom vrij op naam is, of
- de marktwaarde vrij van huur en gebruik blijkens een taxatierapport 
b. kosten van afkoop van toekomstige erfpachtcanonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening;
c. de kosten van kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende voorzieningen
d. een blijkens de koopovereenkomst dan wel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het (totale) toekomstig onderhoud van de woning;
e. 5% over de som van a. tot en met d. voor bijkomende kosten.

De kostengrens voor woningen bedraagt € 290.000,-.
De kostengrens voor kwaliteitsverbetering bedraagt € 265.000,-.

Nieuwbouw (Aankoop nieuwbouwwoning gebouwd in eigen beheer of zelfbouw):

De kosten voor het verkrijgen in eigendom bestaan uit:
a. de koop-/aannemingssom of de kosten van de woning volgens de begroting van een bouwkundig bedrijf, die een specificatie dient te bevatten van de kosten bij uitvoering van de werkzaamheden in eigen beheer of via eigen werk (indien en voor zover niet begrepen onder
de koop-/aannemingssom c.q. begroting) vermeerderd met:
- de kosten van onroerende installaties;
- de kosten van risicoverrekening;
- het architectenhonorarium;
- de kosten van dagelijks toezicht;
- de rente verschuldigd over vervallen termijnen uit hoofde van de aankoop van grond;
- de kosten van aansluiting op de nutsvoorzieningen;
- de legeskosten;
- de omzetbelasting;
b. de kosten van de grond;
c. de kosten van meerwerk en/of energiebesparende voorzieningen blijkens een door de aanvrager te overleggen specificatie
d. de kosten van afkoop van toekomstige erfpachtcanonverplichtingen, mits de afkooptermijn tenminste gelijk is aan de looptijd van de lening;
e. een blijkens de koop-/aannemingsovereenkomst dan wel afzonderlijke overeenkomst overeengekomen eenmalige storting in een onderhoudsfonds ten behoeve van het (totale) toekomstig onderhoud van de woning;
f. 5% over de som van a. tot en met e. voor bijkomende kosten.

Hoeveel kunt u maximaal lenen met NHG?

>> Berekenen uw maximale hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie

Actueel Hypotheeknieuws, aangaande de NHG (Nationale Hypotheek Garantie (voorgeen Gemeentegarantie)

NHG Nieuws

> Hypotheek offerte aanvragen
> Gratis contact opnemen met een hypotheek adviseur

sluiten