Laagste rente: 0,50%

Hypotheek met BKR

Indien u in het verleden te maken hebt gehad met BKR coderingen, is het verkrijgen van een hypotheek hedendaags zéér moeilijk, maar niet altijd onmogelijk.

Er zijn in het verleden een aantal geldverstrekkers geweest die dergelijke BKR hypotheken verstrekte, in combinatie met een hogere hypotheekrente. Zo waren er bijvoorbeeld ELQ hypotheken, Sparck hypotheken, BLG hypotheken en ook een aantal "normale" hypotheekverstrekkers wilde in combinatie met een plausibele verklaring weleens een uitzondering maken.

Echter, de markt is volledig veranderd en de risico's zijn te groot geworden, waardoor dit soort geldverstrekkers geheel van de markt zijn verdwenen.

Let op!
Afhankelijk van uw persoonlijk BKR uitdraai kunnen wij een beoordeling maken, of het wel of niet mogelijk is een hypotheek te verkrijgen.
Dit doen wij alleen als u ons inzage geeft in een recente BKR uitdraai. Zonder BKR uitdraai, kunnen wij u niet van de juiste informatie voorzien.
Als u niet in het bezit bent van een dergelijk opgave, is het aan te raden dit aan te vragen via de bank waar u uw betaalrekening heeft lopen. Het is dan ook niet zinvol op voorhand een hypotheekaanvraag in te dienen, omdat deze pas in behandeling genomen kan worden als wij de inzage hebben gekregen.

Het wel of niet verstrekken van een hypotheek met BKR is namelijk afhankelijk van de ernst van uw BKR verleden.


Gebaseerd op bijvoorbeeld de volgende feiten:
1) Hoeveel BKR codering zijn er geweest in het verleden?
2) Hoelang heeft de achterstand gelopen?
3) Is de achterstand ingelost, zo ja...hoelang geleden. En is er een herstel code in het BKR aangebracht?
4) Wat de reden van de achterstand
5) Wat voor soort achterstand?

Verschillende soorten BKR coderingen

Er zijn namelijk een aantal verschillende soorten coderingen:

A codering:
Achterstandsmelding

A1 codering:
Een achterstandscodering, waarbij er een aflossings- of schuldregeling is getroffen, nadat de achterstandssituatie is ontstaan.

A2 codering:
Een achterstandscodering, waarbij de (restant)vordering is opeisbaar gesteld.

A3 codering:
Een achterstandscodering, waarbij er een bedrag van € 250 of meer is afgeboekt. Slechts wanneer afboeking wegens finale kwijting plaatsvindt, moet tegelijkertijd met de code 3 een einddatum worden gemeld. In andere gevallen wordt geen einddatum gemeld.

A4 codering:
Een achterstandscodering, waarbij de kredietnemer onbereikbaar blijkt/bleek te zijn.

HY-codering:
Dit betreft een achterstandscodering op een hypotheek.

H-code:
Herstel code. Dit betreft een codering die wordt geplaatst, nadat de achterstand is ingelopen.

Welke gegevens staan vermeld bij het BKR?


Bij BKR is o.a. vermeld wat voor soort krediet of lening of mobiele telefoon-abonnement u op dit moment hebt lopen en welk u de afgelopen vijf jaar hebt gehad. Als u een lening of mobiele telefoon-abonnement afsluit, dan is de organisatie met wie u de overeenkomst bent overeengekomen verplicht deze bij BKR aan te melden.

Van uw persoonsgegevens is bij het BKR bekend:

  • Geboortenaam
  • Voorletter(s)
  • Geboortedatum
  • Volledige adres (huidige adres en uw vorige adres)

Van de lening/contract gegevens is bij het BKR bekend:

  • het geleende bedrag of het bedrag dat u maximaal mag besteden, ook wel kredietlimiet genoemd;
  • De ingangsdatum van de overeenkomst;
  • De beoogde of oorspronkelijke einddatum van de overeenkomst;
  • Bij einde van het contract de werkelijke einddatum;
  • het soort overeenkomst. Een doorlopend krediet, een rentekrediet, een rekening courant, een credit card enz.
  • eventuele bijzonderheden gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Verwijdering van uw gegevens in het BKR

Gegevens van beëindigde overeenkomsten worden vijf jaar na de werkelijke einddatum van de overeenkomst uit het bestand verwijderd. Wanneer door schoning van gegevens uit de overeenkomst slechts de naam, adres(sen) en geboortedatum overblijven, worden deze tegelijk met de gegevens uit de overeenkomst uit het bestand verwijderd.

Een jaar na de overlijdensmelding van een betrokkene door een deelnemer worden alle gegevens van de betreffende betrokkene op initiatief van de Stichting uit het bestand verwijderd.

De achterstandmeldingen bij overeenkomsten worden vijf jaar na de melding van de achterstand op de overeenkomst op initiatief van de Stichting uit het bestand verwijderd. Uitzondering hierop vormen de achterstandmeldingen op overeenkomsten die eerst bij negatieve ervaringen verwerkt worden. Deze meldingen worden verwijderd, tenzij de deelnemer bij een lopende overeenkomst aangeeft dat deze melding gehandhaafd dient te blijven in verband met een feitelijke situatie van een voor verwerking vatbare achterstand.

De herstelcode wordt vijf jaar na de melding op de overeenkomst op initiatief van de Stichting uit het bestand verwijderd. Is de datum van de achterstandsmelding die gekoppeld is aan de herstelcode ouder, dan wordt de herstelcode verwijderd op het moment dat de achterstandmelding op initiatief van de Stichting wordt verwijderd.

De bijzonderheidscode bij lopende overeenkomsten wordt vijf jaar na de melding van de code op de overeenkomst uit het bestand verwijderd, tenzij de deelnemer door middel van een vervolgmelding heeft aangegeven dat de melding gehandhaafd dient te blijven in verband met de feitelijke situatie.